DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer Beek en Donk is een wisselende groep van burgers en leden van besturen van buurtverenigingen en andere organisaties (zoals V.V.N.) die samen met de gemeente bij elkaar komt om verkeerssituaties in Beek en Donk te bespreken.

De werkgroep hangt als een zelfstandig “orgaan” onder de Dorpsraad Beek en Donk en wordt vanuit de dorpsraad vertegenwoordigd door dhr. Henk Peters.

Zij dragen  zorg voor goede terugkoppeling, zodat de Dorpsraad weet wat er speelt. De dorpsondersteuner ondersteunt de werkgroep, onderhoudt contacten met de gemeente en draagt zorg voor de notulen en uitnodigingen. 

Jaarlijks vinden er een aantal overlegmomenten plaats.

- Eerst een vooroverleg met burgers en buurtverenigingen waarbij situaties aan de orde worden gesteld.

- Daarna gevolgd door een overleg met gemeente. 

In het vooroverleg wordt besproken wat aan de gemeente wordt voorgelegd. Vóór het vooroverleg worden alle nog bestaande buurtverenigingen uitgenodigd. Daarnaast wordt er in de plaatselijke media een oproep geplaatst om eenieder uit Beek en Donk die wil, te laten deelnemen. De werkgroep functioneert als een vragend en adviserend orgaan, de gemeente bepaalt het beleid!

Mocht u belangstelling hebben om ook toe te treden tot deze werkgroep of wilt u meer informatie dan kan dat middels onderstaand contactformulier of via een mail naar: info@dorpsraad-beekendonk.nl.

Deelname kan zonder direct lid te worden van de dorpsraad.