DORPSRAAD BEEK EN DONK
Voor het bevorderen van het woon- en leefmilieu van Beek en Donk

Richtlijnen Bijdrage leefbaarheidsinitiatieven

Voor het toekennen van bijdragen hanteert Stichting Dorpsraad Beek en Donk de volgende richtlijnen:

1. Subsidiegelden zijn bedoeld voor initiatieven uit de kern Beek en Donk.

2. Aanvragen kunnen ingediend worden door personen, verenigingen of stichtingen maar ook door bewoners van straten, wijken of buurten.

3. Aanvraagformulieren kunnen ingediend worden bij de Commissie Leefbaarheidsideeën van de Dorpsraad Beek en Donk.

4. Een aanvraag gaat altijd vergezeld van een begroting of een offerte voor de te maken kosten.

5. Burgerinitiatieven waarvoor een bijdrage gevraagd wordt, dienen een maatschappelijk karakter te hebben, geen persoonlijke of zakelijke doelen na te streven, bestemd te zijn voor de inwoners van Beek en Donk en voldoende draagvlak te genieten.

6. De bijdrage mag niet bedoeld zijn om persoonlijke- of verenigingsevenementen geldelijk te steunen om een begroting sluitend te maken. Initiatieven die een aanwijsbare bijdrage leveren aan de leefbaarheid en waarvoor directe kosten gemaakt moeten worden, komen wel in aanmerking.

7. Alle aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Leefbaarheidsideeën welke bestaat uit drie leden van Dorpsraad Beek en Donk. De commissie beoordeelt de aanvragen autonoom en beslist over al dan niet toekennen van een bijdrage, de hoogte van de bijdrage en de argumentatie van hun beslissing.

8. Indien uw aanvraag valt onder het voormalige buurtidee en het behelst de groenvoorziening van uw straat of buurt, dan volgt altijd eerst een overleg met de commissie, waarbij ook de gemeente betrokken kan worden.

9. Verder zal bij de projecten rondom buurtidee gerekend worden op zelfwerkzaamheid van de bewoners, voldoende draagvlak in de buurt en verantwoordelijkheid van de bewoners bij het onderhoud. Ook wordt er uitgegaan van 'liever meer groen en minder verharding' en moet de ruimte toegankelijk en veilig blijven.

10. Indien bovenstaande richtlijnen geen uitkomst bieden, beslist de commissie.

 Denkt u in aanmerking te komen voor een bijdrage vul dan hier het formulier in.